ปรัชญาและวิสัยทัศน์

 

หลักปรัชญา

หลักปรัชญาของกลุ่มบริษัท โตโยต้า ทูโช มีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ส่วน

 

 

 

 

ปรัชญาขององค์กร

เราตั้งใจที่จะเป็นบริษัทที่สร้างคุณค่า ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เจริญรุ่งเรือง โดยดำรงอยู่และเจริญเติบโตไปพร้อมกับผู้คน สังคม และโลก

 

แนวทางการปฏิบัติ

- ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม

- แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมโลก

- นำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มเคารพผู้อื่นและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น และน่าร่วมงาน

 

วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ Global Vision – มุ่งสู่อนาคต

แนวปฏิบัติและแนวทางที่ควรบรรลุภายในระยะเวลา 10 ปี บนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนหลักปรัชญาของเราให้เป็นความจริง


วิสัยทัศน์ Global Vision – ภาพในอุดมคติ

 

 

 

 

The Right ONE สำหรับท่าน

สร้างความเชื่อมั่นสูงสุดในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และความน่าไว้วางใจ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน (เกมบะ)

 

The Right ONE สำหรับเรา

เพิ่มศักยภาพของพนักงานแต่ละคน และเครือข่ายทั่วโลกจนถึงขีดสุด รวมถึงสร้างความหลากหลายเพื่อผนึกกำลังอันแข็งแกร่ง

 

The Right ONE สำหรับอนาคต

สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากมุมมองที่มีเอกลักษณ์และศักยภาพเฉพาะตัว เพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ และสร้างสรรค์สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ Global Vision – ค่านิยมหลักของโตโยทสึ 
เพื่อให้วิสัยทัศน์นี้กลายเป็นความจริง เราจะสถาปนาวิถีแห่งกลุ่มโตโยทสึให้เป็นรูปธรรมในฐานะค่านิยมหลักของโตโยทสึ และใช้เป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานในระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้

 

 

เราจะให้ความสำคัญกับค่านิยมหลักของโตโยทสึ และเพิ่มประสิทธิภาพตามค่านิยมเหล่านี้ พร้อมทั้งแสดงคุณลักษณะดังที่ระบุไว้ในค่านิยม และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

วิสัยทัศน์ Global Vision – ค่านิยมหลักของโตโยทสึเพื่อสร้างการเติบโต - การขยายขนาดธุรกิจด้วยค่านิยมหลักของโตโยทสึ

เราจะให้ความสำคัญกับค่านิยมหลักของโตโยทสึ และเพิ่มประสิทธิภาพตามค่านิยมเหล่านี้ พร้อมทั้งแสดงคุณลักษณะดังที่ระบุไว้ในค่านิยม และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

วิสัยทัศน์ Global Vision – การขยายธุรกิจด้วยค่านิยมหลักของโตโยทสึ

 

การเติบโตจากปัจจัยภายใน

การขยายธุรกิจในปัจจุบันด้วยทรัพยากรของบริษัทฯ (สร้างขึ้นเองภายในบริษัทฯ)

 

ความท้าทายในด้านต่างๆ

ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดี เราจะปฏิบัติดังนี้

- การขยายธุรกิจใหม่ๆ ในด้านที่เราสามารถใช้ความรู้ความชำนาญในภูมิภาค และ / หรือในธุรกิจด้านต่างๆ ตามค่านิยมหลักของโตโยทสึได้ เช่น การมุ่งเน้นที่เกมบะ

- การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยี บริการ และผลิตภัณฑ์อันล้ำยุค โดยอาศัยพลังของทุกฝ่ายและ จิตวิญญาณที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

แผนธุรกิจระยะยาว

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย แผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และตัวเลขเป้าหมาย

 

วิถีแห่งกลุ่มโตโยต้า ทูโช (วิถีแห่งกลุ่มโตโยทสึ)

"โชคง" (จิตวิญญาณเพื่อธุรกิจ)

 

จิตวิญญาณแห่งความไม่ย่อท้อ

เผชิญทุกงานด้วยความกล้าหาญ ความไม่ท้อถอย และจิตวิญญาณที่ต้องการทำทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

จิตวิญญาณแห่งความไม่ย่อท้อ

มีความทะเยอทะยานและใช้จินตนาการเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม สร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนำลูกค้าไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ และพัฒนาสายงานและธุรกิจใหม่ๆ ให้เจริญ

 

"เก็นจิ เก็นบุตสึ เก็น" (สถานที่จริง ดูของจริง สถานการณ์จริง)

ค้นหาคำตอบเพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 

ไปพื้นที่ปฏิบัติงาน (สถานที่จริง) ดูด้วยตนเอง (ดูของจริง) และทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถประเมินธุรกิจได้อย่างแท้จริง และปรับแนวปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์ รอบตัวในขณะนั้น (สถานการณ์จริง)

 

นำหลัก PDCA* ไปปฏิบัติ

มองให้ไกลกว่าหลักปรัชญาที่มีในปัจจุบัน เมื่อทำความเข้าใจปัญหาและดำเนินการปรับปรุง ปฏิรูป และเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ *Plan, Do, Check, Action! (วางแผน ลงมือทำ ตรวจสอบ ปรับปรุง)

 

"พลังของทีม" (การทำงานเป็นทีม)

 

ความริเริ่มของแต่ละคน

ตั้งเป้าหมายให้ตนเองและพยายามด้วยตนเองในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น มีความเป็นมืออาชีพขณะทำงาน และมีความอุตสาหะพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 

ความร่วมมือ

สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในหมู่เพื่อนร่วมงานโดยการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใส่ใจกันและกัน มุ่งหาแนวทางที่ดีที่สุดโดยส่งเสริมให้พนักงานแต่ละคนอุทิศตนให้กับงานโดยยังคงความยืดหยุ่นและความเปิดกว้าง ตลอดจนให้เพื่อนร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมเมื่อรับมือกับงาน